LEKSIKON EGIPATSKE MITOLOGIJE

A

Akh
Duh ili prijenosnik duše u drugome svijetu. Svjetleće tijelo, koje se dobiva putem inicijacije ili mumificiranjem mrtvog tijela. Kako bi se duša lišena tijela mogla kretati potrebno je imati akh.
Aker
Zemlja, odnosno bog zemlje. Iako se tradicionalno u mitologiji javlja bog zemlje Geb. Aker se prikazuje kao lav, a jedan od rijetkih poznatijih prikaza jest onaj u grobnici žene Ramzesa II kraljice Nefertari u Dolini kraljica. Tamo je njegovo ime napisano u množini (Akeru) Njegov se kult štovao u današnjem Tell Migdamu, te su ga Grci po lavljem kultu nazvali Leontopol.
Am Duat (Amduat)
Inačica Knjige mrtvih punog naziva Međat-am-Duat (Knjiga o onome što je u Duatu) što se javlja za 18. dinastije na zidnim slikarijama kraljevskih grobnica. U kasnom razdoblju piše se na papirusima poput tradicionalnih Knjiga mrtvih. Amduat obrađuje sudbinu duše koja zajedno sa Suncem putuje nebom kroz dvanaest noćnih sati. Na putu se susreću razna božanstva i demoni koji Suncu žele onemogućiti prolaz. Nakon borbi i kušnji kroz koje je prošla, duša se u zoru ponovno rađa zajedno sa Suncem.
Amon (Amun, Imen)
(eg. "Onaj koji je skriven") Solarni bog koji u Novom kraljevstvu postaje službeni faraonski kultni bog. Prikazuje se kao muškarac s faraonskim obilježjima i visoko zlatnom krunom (eg. šuti) koja se sastoji od dva velika pera. Glavno središte njegova kulta bio je veliki hram u Karnaku u Tebi na jugu Egipta. U Hermopolu se Amon pojavljuje kao jedan od osam praelemenata od kojih je stvoren svijet. Njegov par u istoj kozmogenezi je božica Amonet. Ona se prvi puta pojavljuje već u Tekstovima piramida. Sveta životinja koja mu je pridružena je ovan. Prilaz hramu u Karnaku sastoji se od duge avenije sfingi s glavama ovnova. U slavu Amona održavali su se mnogobrojne javne svečanosti. Osobito je popularno bilo "prekrasno slavlje doline", pri kojem se božji kip, praćen velikom povorkom ljudi, vukao Nilom na barci do zapadne obale Tebe. Osim uloge vrhovnoga boga Amon je prisutan i u kultu mrtvih. Na pogrebnim stelama prikazivale su se njegove uši kako bi do njega doprle molitve adoranata.
Amon-Ra
Spoj dvaju bogova sličnih solarnih atributa koji se javlja kao potreba povezivanja solarnih kultova u Starom i Novom kraljevstvu. Prema navodima u pogrebnim tekstovima Ra je sunce u zenitu, a Amon na zalasku.
Ankh
Egipatski križ i simbol života (ili vječnog života). Bogovi ga na svim prikazima drže u rukama. Kao amulet nosili su ga svećenici i laici.
Anubis
Bog glave čaglja, a tijela čovjeka koji je od najranijih dinastijskih vremena smatran čuvarem nekropola. Ujedno Anubis je vodič duša (psihopomp) i onaj koji pri posljednjem sudu stavlja čovjekov srce na vagu božice Maat. Anubis se javlja u arhajskom, pa i pretpovijesnom razdoblju kao bog-čagalj. Ovaj kasnije postaje Upuatut (otvarač putova), dok Anubis dobiva znatnije mjesto u mitologiji. Prema helenističkim inačicama Mita o Ozirisu Anubis je sin Ozirisa s Neftidom, sestrom Izide.
Apis
Sveti bik i božanstvo koje se smatralo teofanijom memfiskog Ptah-Sokar-Ozirisa. Najstarije spominjanje Apisa (Kamen iz Palerma) datira iz 1. dinastije (oko 2900. pr. Kr.), a drugo tek iz doba Mentuhotepa II. (2055-2004. pr. Kr.). U kasnom i ptolemejskom razdoblju (1069-30. pr. Kr.) ovaj kult doživljava novi procvat. Tada se smatralo da je Apisov bik dijete Ptaha i svete krave, te je uveden običaj traženja teleta koje odgovara izgledu Apisa. Bik je morao imati trokutasti znak na čelu i lešinarska krila na leđima. Nakon smrti sveti su se bikovi mumificirali. Velika podzemna grobnica s bikovskim mumijama otkrivena je u Sakari.
Apep
Bog zla i demon mraka. Prikazuje kao golema zmija koja ima razne moći. Vjerovalo se da Apep (gr. Apofis) potječe iz pravode Nuna, te da živi u Nilu i svakog dana ulazi u sukob sa Suncem kako bi spriječilo njegov izlazak. Jedan oblika sukoba Ra i Apepa (svjetla i mraka) bila je pomrčina Sunca u kojoj Apep u obliku goleme kornjače pokušava progutati Sunce. On u trenutku nastupanja pomrčine privremeno nadvladava, ali na kraju gubi bitku. Apep i njemu srodna božanstva Babi, Set i razni zmijski demoni pojavljuj se kao sile koje na kušnje stavljaju dušu u kraljevstvu mrtvih.
Aton
Bog solarnog diska kojeg je Ekhnaton (18. dinastija) uveo za vrhovno božanstvo umjesto Amona. Pojavljuje se već u Srednjem kraljevstvu, pa se tako spominje i u poznatom Životopisu princa Sinuhea. Prikazivanje Atona bilo je jednostavno - Sunce spušta svoje zrake do ljudi i drugih bića. Zrake su prikazane kao linije koje na svojim završecima imaju ruke koje drže simbole života ankh. Kao i umjetnost u razdoblju Amarne ovaj prikaz u svakom slučaju izlazi iz kategorije konvencionalne egipatske umjetnosti. Naime, ovo božanstvo je apstraktno - ono nema niti jedan paralelni antropomorfni, zoomorfni ili antropozoomorfni način prikazivanja, što je inače uvijek bio slučaj.
Atum (Tem)
Bog ljudskoga lika koji hoda držeći u rukama štap i ankh, jedan je od najranijih oblika boga-stvoritelja iz heliopolske kozmogeneze. Njegovo ime prema nekima znači "Onaj koji je potpun", ali se u filozofskom smislu može tumačiti i kao "nebiće". Atum se u početku postanka izdigao iz voda kaosa, što ih personificira bog Nun, te je stvorio prvi par bogova. Još za Starog kraljevstva (2686-2181. pr. Kr.) Atum se identificirao sa solarnim bogom Raom, pa tako nastaje Atum-Ra. Ovaj je smatran oblikom zalazećeg Sunca, a često se povezuje s guskom i mungosom.

B

Ba
Viši oblik duše, odnosno, duša u užem smislu netjelesnog bića. Nakon smrti, za razliku od tjelesne duše ka, odlazi na nebo. U ikonografiji se prikazuje kao ptica s ljudskom glavom.
Bastet
Mačja božica iz grada na sjeveru Egipta Bubaste. Najčešće se prikazuje kao žena s glavom mačke, ili kao mačka okružena s četiri mačića. Izvorno je bila ratničko božanstvo, a u kasnijim razdobljima se povezuje i s kultom plodnosti, pa se ponekad prikazuje kako u ruci drži glazbalo (zvečku) zvano sistrum. Njezina popularnost obnovljena je u rimsko doba, te su se i dalje održavala velika hodočašća i festivali i njezinu čast.
Bau
Duhovi iz Heliopola, odnosno, prastara pretpovijesna božanstva. Javljaju se u pogrebnim tekstovima i to već u Tekstovima piramida, no uz njih se ne pojavljuju gotovo nikakvi opisi iz kojih bismo mogli izvući bilo kakve zaključke o njihovoj atribuciji.
Ben-ben
Egipatski naziv za obeliske koji su se u vrijeme Starog kraljevstva postavljali u središte solarnih hramova. Hram se pretežno sastojao od duguljastog četvrtastog obeliska i zida koji ga okružuje. No, obelisci su služili kao središnja točka solarnih rituala sve do najkasnijih razdoblja egipatske države. Najčešće na obeliscima su se ispisivali tekstovi u slavu faraona. Njima su bili impresionirani rimski carevi, koji su i sami počeli s praksom njihova podizanja u svoju čast. Po svoj simbolici obelisk je predstavljao zraku Sunca koja se spušta s neba. Vrh obeliska je piramida, te se smatra da je ben-ben bio polazište za razvoj i gradnju piramida.
Benu
Egipatska inačica feniksa - ptice koja se vječne obnove. Vjerovalo se da boravi u drvetu perzea u Heliopolu. U solarnim kultovima, kao i u Ozirisovu kultu, često se koristi kao simbol uskrsnuća. Vjerovalo se da svećenstvo iz Memfisa čuva je dijelove ljuske Benuova jajeta.
Bes
Demon koji štiti kuću od nepoželjnih magijskih utjecaja, pljačke, bolesti itd. Prikazivan je kao bradati patuljak koji vrši nuždu i plazi jezik. Odjeven je u životinjsku kožu, na glavi ima dijademe i velike uši. Njegov odbojan izgled trebalo je tjerati negativne utjecaje, stoga se često koristio kao amulet. Uz to smatrao se zaštitnikom rađanja, a neki ga po atribuciji povezuju s grčkim Panom. Osobito je popularan u Kasnom i ptolemejskom razdoblju (1069-30. pr. Kr.)
Bet (Bata, Batau)
Arhajsko božanstvo plodnosti povezano s ovnom i bikom. Javlja se kao glavni lik u Priči o dva brata iz Novog kraljevstva.
Bogovi
Bog (eg. neter, Staro i srednje kraljevstvo nećer; kopt. nute) je za Egipćane bio metafizička sila koja se prepoznaje u nekim materijalnim oblicima i s kojom se putem rituala može ostvariti komunikacija. Egipatski panteon ima oko stotinu bogova, a prema načinu prikazivanja bogove dijelimo na antropomorfne, zoomorfne i antropozoomorfne.

C

Cipus
(lat. cippus) Kockasti ili valjkasti spomenik, najčešće nadgrobni. Horusove stele još nazvane i cipusi posebne su kamene ploče (stele) na kojima su se pisali magijski tekstovi za zaštitu vlasnika od ugriza zmije i uboda škorpiona. Najduži poznat tekst na jednom takvom spomeniku je takozvana Metternichova stela. Cipusi se javljaju u kasnom i ptolemejskom razdoblju (332-30. pr. Kr.). Na njima je prikazan Harpokrat koji stoji na leđima krokodila i u rukama drži zmije i škorpione. U biti, smisao magijskih izričaja napisanih na poleđini cipusa bio je nadvladavanje bilo kakvih loših utjecaja.

Č

Četiri Horusova sina
Četiri demona koji bdiju nad četirima kanopskim vazama u koje su se pohranjivali organi izvađeni iz mumija. Imena su im: Imset (čovjek), Hapi (majmun), Duamutef (čagalj) i Kebehsenuf (sokol).

D

Drvo
Kao i kod drugih starih naroda drveće ima značajnu ulogu u egipatskoj mitologiji. Osobito se cijenio tamarisk, jer se vjerovalo da je od njega bio izrađen Ozirisov sarkofag. Perzee su bile posvećene Rau, a na njih su u vrijeme obreda faraoni urezivali svoja imena. Sveto drvo božice Hator bila je sikomora.
Dualizam
Tumačenje svijeta u kojem se ovaj doživljava kao dvostruk. Religiozni sustavi koji dijele božanske sile na dobre i zle.
Dua-neter
Izraz za štovanje boga izrican u slavu kulta sa značenjem "slava bogu".
Duat
Svijet mrtvih s konotacijom na nebeski, astralni svijet, jer riječ dua označava i pojam zvijezde. Koristi se u posmrtnoj literaturi kao "drugi svijet", "onostrano" i slično.

Đ

Đed
Simbol koji prikazuje Ozirisov stup stabilnosti, ili Ozirisovu kralježnicu. Jedan od najčešćih amuleta u svim razdobljima. U nekim hramovima bili su uspostavljeni posebni rituali podizanja stupa đed koje je simboliziralo opću obnovu i Ozirisovo uskrsnuće.
Đehuti
Najvjerojatniji način čitanja imena boga Tota. Starija verzija Đehuti postupno je evoluirala u Tehuti, a Grci su je preinačili i Tot (po Platonu Teut).
Đeser-Đeseru
Od pridjeva đeser (svet). "Svetinja nad svetinjama" (najsvetije mjesto) u hramu, odnosno pogrebnom hramu. Egipćani su tim nazivom nazivali područje dvaju hramova (Mentuhotepa II i Hatšepsut) u Deir el-Bahriju.
Đet
Pojam koji uz neheh također označava vječnost. Prema nekim tumačima đet je linearna, ktonička vječnost, dok je neheh ciklička.

E

Eneada
Pojam koji se koristi kao grupni naziv za niz božanstava iz Heliopola (heliopolska eneada). Naziv dolazi od grčkog "devetka", a označava bogove koji su prema kozmogenezi tog grada sudjelovali u stvaranju svijeta. Riječ je o nizu božanstvima: Atum-Ra, Šu, Tefnut, Geb, Nut, Oziris, Izida, Set i Neftida, dok deseti u nizu Horus predstavlja novu mitološku fazu.
Epagomena
Razdoblje od pet dana koji su u egipatskom kalendaru bili dodani godini od 12 mjeseci po 30 dana. U tih pet dana, što ih je za 3. dinastije kalendaru pridodao Đoserov (2630-2611. pr. Kr.) graditelj i mudrac Imhotep, kako bi ispravio dužinu astronomske godine, slavili su se bogovi Oziris, Horus, Set, Izida i Neftida, a Egipćani su ih nazivali "danima rođenja (rođendana) bogova".

F

Festivali
Javne manifestacije, proslave religioznog karaktera u kojima je uz svećenstvo sudjelovao ukupan puk. Egipatska riječ za festival ili proslavu bila je heb. Egipćani su u kalendarskoj godini imali više od stotinu dana različitih proslava. U različitim gradovima odvijale su se proslave lokalnih bogova, dok su neki od festivala bili univerzalnog karaktera. Glavna svrha većine festivala bila je da obični ljudi kojima nije bio dopušten ulaz u hramove vide ili se nađu u blizini bogova. U tu svrhu svećenici su iz hramova iznosili prenosive drvene naose s kipovima božanstava. U nekim su se festivalima božanstva prikazivala, dok se u drugim mogli vidjeti samo njihovi naosi. Jedan od najvećig festivala bila je proslava u čast Amona, a nazivala se "Festival doline". Tisuće ljudi pratile su procesiju barki koje su se vukle po Nilu. Posebna proslava poznata kao heb-sed bila je posvećena i obnovi faraona.
Flagellum
Bič ili korbač (eg. nehah) uz pastirski štap jedan je od glavnih faraonskih simbola i atribut vlasti. Prikazuje se u rukama faraona, ali ga drže i neki od bogova (Oziris, Min).Vjeruje se da je oblik flagelluma kakav nalazimo u faraonskom Egiptu, nastao iz pastirske alatke -ladanisterion - koji su koristili uzgajivači ovaca na Bliskom Istoku. Njegove magijske atribucije vjerojatno su posljedica njegove starosti. Kuka i flagellum simboli su koji izvorno pripadaju Ozirisu koji vlada nad silama reprodukcije života i vegetacije.

G

Geb
Bog zemlje koji je prema Heiopolskoj kozmogenezi s božicom Nut (nebo) stvorio pet bogova (Oziris, Izida, Neftida, Set, Horus) koji vladaju nad svijetom ljudi. Prikazuje se kao muškarac (ponekad s penisom u erekciji). Često na glavi ima svoju svetu životinju - gusku - ujedno i hijeroglif koji odgovara čitanju njegova imena. U Tekstovima piramida i drugoj posmrtnoj literaturi izlazak iz materijalne sfere podrazumijevao je prolazak kroz Gebova usta. Stoga su mu bile posvećene posebne molitve. U mitu Spor Horusa i Seta vodi se borba za Gebovo prijestolje.

H

Ha
Staroegipatsko božanstvo plodnosti. Ha je vladao nad pustinjom i vjerovalo se da štiti Egipat od neprijatelja.
Hapi
Bog rijeke Nil i poplave povezan s plodnošću. Prikazuje se kao neka vrst hermafrodita - muškarac koji ima jednu dojku, a na glavi nosi hijeroglif cvijeta ha. Bili su mu posvećeni festivali koji su slavili povratak poplave koja je bila od vitalne važnosti za prehranu Egipta. Istim imenom Hapi naziva se i jedan od četiri Horusova sina. Riječ je duhu s glavom babuna koji bdie nad jednom od četiri kanopske vaze u koje se smještaju organi izvađeni iz tijela tijekom mumificiranja.
Haibit
"Sjena" - sastavnica ljudskog bića i jedna od sposobnosti u onostranom životu.
Harmakis
Božanstvo koje utjelovljuje egipatska Sfinga. Riječ je o grčkom nazivu izvedenom od egipatskog Horemakhet - "Horus na horizontu".
Harpokrat
Horus mlađi (eg. Heru-pa-hered - "Horus-dijete") javlja se u mitologiji helenizma, a njegovo slavljenje nastavlja se i u vrijeme rimskog protektorata. Harpokrat je ista ona božanska snaga koja se kao i Horus utjelovljuje u vladaru Egipta. Najčešće se prikazuje kao dječak s pletenicom po strani glave, kako sjedi u krilu Izide.

Statueta Harpokrata (kasno razdoblje 747 - 332. pr. Kr.)

Hator
Vjerojatno najstarije božanstvo povezano s majčinstvom koje odgovara univerzalnoj "majci svijeta" u pretpovijesnim kulturama. Prikazuje se kao žena sa krunom koja se sastoji od sunčane ploče i kravljih rogova. Na stupovima njezina hrama u Denderi Hator ima kravlje uši. U kasnom razdoblju stopila se sa slično atribuiranom Izidom, pa se od tada naziva Izida-Hator.
Heh
Vječnost (milijun godina), odnosno, bog vječnosti. Prikazivao se kao muškarac koji sjedi s podignutim rukama.
Heka
Magija, odnosno, božica magije. Magija je u egipatskoj interpretaciji bila umijeće koje se sastojalo od izricanja magičnih riječi i različitih obrednih postupaka kojima se željelo postići određene učinke - zaštitu od zlih sila, oživljavanje kipova ili nanošenje štete drugim osobama.
Hekau
Magične riječi izričaji. Nad magičnim izričajima kao i nad samom magijom vlada Tot, bog znanja i pisma. U posmrtnim tekstovima hekau su od presudne važnosti, jer se bez njih duša na drugome svijetu ne bi mogla nositi s bićima i opasnostima koje tamo vladaju. Isto tako važne su bile izreke koje se govore tijekom postupka mumificiranja, a koje trebaju omogućiti da se duša oslobodi iz tijela i stekne moć kretanja i govora.
Heket
Božanstvo u liku žabe koje se javlja u Hemopolskoj kozmogenezi kao jadno od osam prvobitnih božanstava.
Herefhaf
"Onaj koji gleda unazad" mitološko biće koje u Tekstovima piramida, slično grčkom Karonu prevozi mrtve na drugi svijet.
Hermanubis
Sinkretičko božanstvo koje kombinira atribute Hermesa (Tota) i Anubisa.
Hermes
Grčki bog mudrosti, trgovine i pisma koji je često bio izjednačavan s egipatskim Totom. Iz te veze najvjerojatnije je nastala i legenda o mudracu Hermesu Trismegistu.
Himne
Spjevovi u čast bogova koji su najčešće napisani na početku pogrebnih tekstova, osobito u Knjigama mrtvih. U najpoznatije himne spadaju i takozvane Litanije Rau.
Hippopotam
Sveta životinja koja je poput drugih koje žive u Nilu bila atribuirana simbolikom plodnosti, a povezuje se s božicom Toeris (eg. Ta-veret), zaštitnicom poroda i male djece.
Hnum
Bog glave ovna i ljudskog tijela. U mitologiji on je tvorac čovjekova tijela i zemaljske duše ka. Prije nego što se čovjek inkarnira, Hnum svojim rukama poput grnčara izrađuje njegovo tijelo iz gline.
Horus
Bog sokol ili čovjek s glavom sokola, koji se utjelovljuje u osobi vladara Egipta. Jedno od najstarijih egipatskih božanstava koja se povezuju sa Suncem. Budući da je sin mitskog kralja Ozirisa i gospodarice magije Izide, Horus je polagao pravo na egipatsko prijestolje. No za to se pravo morao izboriti u srazu sa Setom.
Horusovo oko
Oko uđat prikazuje Sunce, a ponekad se prikazuju da oka koja simboliziraju Sunce i Mjesec. Oko uđat je zastupljeno u mnogim mitovima. Primjerice, u mitovima o stvaranju, gdje iz njegovih suza nastaju ljudi. U Sporu Horusa i Seta, Horus ostaje bez jednog oka (simbolika pomrčine), a nakon pobjede na Setom prinosi svoje oko Ozirisu. Horusovo oko smatralo se u narodnoj religiji ljekovitim. Odnosno, kako je imalo kreativnu moć, vjerovalo se da može obnoviti i iscijeliti bolesne organe. Stoga se učestalo koristilo kao amulet. Ujedno ono je imalo ulogu magijske zaštite od loših utjecaja.

I

Ib
Srce je poseban instrument u ljudskom tijelu kojem su Egipćani pripisivali prepoznavanje pravde i istine, odnosno, razlikovanje dobra i zla. Zbog te funkcije srce se nakon smrti stavlja na vagu pred Ozirisom i vijećem bogova kako bi se umrlom presudilo. Ukoliko bude presuđena kao maa-heru duša umrle osobe je mogla sudjelovati u vječnom životu.
Ibis
Totova sveta ptica.
Imset
Jedan od četiri Horusova sina. Duh-čuvar kanopskih vaza s glavom čovjeka.
Isfet
Zlo, neravnoteža ili neharmonija, pojam je koji se suprotstavlja maat.
Izida
Ozirisova žena i Horusova majka. Božica koja se najduže zadržala u raznim oblicima među kultovima koji su se proširili izvan Egipta. Prikazuje se kao žena u uskoj crvenoj haljini s hijeroglifom svoga imena Iset na glavi.

J

Jabet
Istok - jedna od dviju strana svijeta (istok i zapad) koja obilježava kretanje Sunca i nebeskih tijela, te jednako tako odgovara kretanju duša mrtvih u Duatu.
Jezero
Sveto jezero često se uređivalo kao ribnjak i cvijetnjak lotosa pored hramova i u sklopu palača. Mitološki, jezero je jedna od rajskih stvarnosti u kojima duša može uživati nakon smrti.

K

Ka
Zemaljska ili niža komponenta duše koja je bila vezana uz srce. Nakon smrti ka mumificirane osobe može boraviti u svijetu živih i uživati u darovima koji mu se prinose u grobnici.
Kematef
(ili Kneif) Sinkretičko i navodno egipatsko božanstvo hermetika i gnostika kojem se pripisuje stvaranje svijeta. Ima glavu lava i tijelo zmije. U svojim radovima spominje ga neoplatonik Jamblih.
Khat
Materijalno tijelo čovjeka.
Kheper
Magijska riječ kreativne snage "biti", "postati", "transformirati se" itd.
Khepri
Božanstvo izlazećeg Sunca u obliku skarabeja.
Khonsu
Bog u liku mladića koji se štovao u Tebi. Posvećen mu je jedan od hramova u Karnaku. Slično Ptahu prikazan je kao mumija kako drži flagellum, pastirski štap i stup đed u rukama. Na glavi ima kapu i dječačku pletenicu. Od ranih dinastijskih vremena povezivao se s liječenjem. U kasnim razdobljima povezivao se Raov u sinkretično božanstvo Khonsure.
Knjiga mrtvih
Skupni naziv za niz tekstova koji govora o posmrtnom životu duše. Riječ je knjigama koje se u izvornicima nazivaju: Izlazak na dan, Knjiga zemlje, Knjiga neba, Knjiga vratiju, Knjiga disanja itd. Svaka varijanta Knjige mrtvih predstavlja izbor nekih od oko 150 poglavlja kojima se želi pomoći umrlom da uspješno prođe kroz kušnje koje ga očekuju na drugom svijetu.
Kruna
U egipatskoj mitskoj simbolici kruna je simbol osobite moći. Ona je atribut faraonske moći i pokazatelj njegovih ovlasti. Bijela kruna je simbol Gornjeg, a crvena Donjeg Egipta. Dvostruka kruna, koja se sastoji od bijele i crvene (heđet i dešeret) označava vladavinu nad čitavim Egiptom. Faraoni još nose krune atef i plavu krunu. Uz ove božanstva mogu nositi više različitih pokrivala za glavu sličnih krunama, te dijadema.
Ktonička božanstva
Ona koja pripadaju zemlji.

L

Lav
Za Egipćane Lav je bio teofanije bogova Ra, Horusa i Akera, a povezivao se sa solarnom snagom. Početkom 2004. godine otkrivena je jedna mumija lava, što dokazuje da su se u Egiptu držali lavovi.
Lažna vrata
Kameni ili drveni arhitektonski element unutar egipatskih grobnica i posmrtnih hramova, koji je trebao poslužiti kao vrata kroz koja će duša izići iz grobnice. Najčešće su izrađena kao reljef. Ispred lažnih vrata obično se stavljaju žrtve. Javljaju se u grobnicama Starog kraljevstva (2686-2181. pr. Kr.).
Litanije
Himne ili molitve u kojima se slave razni bogovi. Poznate su egipatske litanije Rau, Sokaru i Ozirisu.
Lotus
Simbol uskrsnuća, ponovnog rođenja ili stvaranja svijeta. Prema nekim kozmogenezama prvo božanstvo je nastalo iz lotusa. Žene u Novom kraljevstvu često nose lotosov cvijet kao ukrac u kosi. Lotusovi cvijetovi često su se prinosili kao žrtve u čest boga Raa ili u grobnicama.

M

Maat
Istina i pravda koju utjelovljuje božica istog imena. Zakon prema kojem su organizirane sve stvari i sva bića koja sudjeluju u božanskom poretku. Maat se prikazuje kao žena koja na glavi nosi nojevo pero. Njezino pero stavlja se na vagu kako bi se obavilo vaganje srca na posljednjem sudu.
Maa-heru
"Onaj čija je riječ istinita" - Čovjek, odnosno duša, koja je uspješno prošla "vaganje srca" prikazano u 125. poglavlju Knjige mrtvih.
Mafdet
Pretpovijesno mačje božanstvo. Mafdet je pomogla Rau u borbi protiv Apepa.
Maket
Ljestve po kojima se duša uspinje na nebo. Predodžba o ljestvama javlja se u Tekstovima piramida.
Matit
Lavlja božica iz Hierakonpola čiji se kult slavio i u Tinisu.
Mau
Egipatska riječ za mačku, svetu životinju božice Bastet koja se slavila u gradu Bubasti. Mačka se javlja u mitu o borbi Ra i Apepa. Kako bi pobijedio zmiju Apepa Ra se pretvorio u mačku.
Meht-veret
(Meht-urt) Nebeska krava bila je slika životinje koja obuhvaća čitav svemir u kojem sve teče poput rijeke.
Meškent
Božica koja bdije nad rađanjem. Često se prikazuje kao glava žene postavljena na posebne opeke na kojima su se rađale djeca i koje su se čuvale do kraja života.
Milijun godina
Staroegipatski način predočavanja jedne vječnosti. Vrijeme koliko će trajati razdvojenost neba i zemlje.
Min
Itifaličko božanstvo koje u rukama drži flagellum, a simbolizira stvoritelja svijeta. Min je po svim ostalim atributima blizak Amonu.
Mungos
Sveta životinja boga Ra. Budući da je ta životinja u stanju obračunati se zmijom, Ra je prilikom svojih borbi s Apepom uzeo oblik mungosa kako bi ga porazio.
Montu
Solarni bog koji se prikazuje kao muškarac s glavom sokola. Rano božanstvo o kojem se malo zna, čiji su kult ponovo aktualizirali faraoni 11. dinastije (2134-1991. pr. Kr.) Mentuhotepi, stavljajući ga u svoja teoforna imena.
Mumija
Tijelo čovjeka ili životinje konzervirano posebnim postupkom (uklanjanje unutarnjih organa, isušivanje i balzamiranje). Postupak je uključivao i magijske obrede koji su trebali čovjeku stvoriti akh - svjetleće tijelo koje omogućava kretanje u kraljevstvu mrtvih.
Mut
Lešinarska božica čiji se kult slavio u el-Kabu i jedno od prastarih božanstava. Ona je Amonova žena. Osim zoomorfnog prikazuje se i u obliku žene. Kako je imala majčinske atribucije često se stavlja u teoforna imena kraljica kako bi se naglasilo njihova majčinska uloga. Sina Amona i Mut bio je Khonsu.

N

Nefertum
Bog sunca, sin Ptaha i Sekhmet, koji na glavi nosi krunu od lotosa iz kojeg se uzdižu dva pera. On je emanacije probitne snage stvaranja koju simbolizira lotosov cvijet. Nefertum je varijanta solarnog božanstva, a spominje se već u Tekstovima piramida.
Neftida
Izidina sestra i žena zlog Seta. Žensko božanstvo po svim atribucijama slično Izidi, ali manje popularno. Na glavi nosi simbol svetišta hut-nebet koji označava čitanje njezina izvornog imena.
Neit
(eg. Nit) Ratnička i božica lova naoružana lukom i strijelama čiji se kult slavio u Saisu. Prikazuje se kao žena s crvenom krunom Donjeg Egipta.
Neter
Vidi: Bogovi.
Nun
Božanstvo prvobitnih voda kaosa iz kojih se uzdigao prvo otok čime je započelo stvaranje svijeta. Personificira se kao čovjek koji na svojim rukama podiže barku na kojoj stoji eneada bogova. Vjerovalo se da Nun i dalje postoji kao krajnja sfera na granicama svemira.
Nut
Božica neba žena Geba i članica heliopolske eneade koja se zamišlja kao žena čije se tijelo proteže preko nebeskog svoda od horizonta do horizonta. U nekim inačicama nut se prikazuje kao pun krug u čijem je središtu zemlja. Vjerovalo se Nut svakog jutra guta zvijezde, a svake večeri i ponovno rađa. Plutarh je uspoređuje s Reom. On pripovijeda (De Iside) kako je Helios (Ra) prokleo Reu da u 360 dana godine ne može rađati, stoga su bogovi rođeni u danima epagomene, tj. U posljednjih pet dana u godini.

O

Ogdodada
Osmero božanstava iz Hermopola - vidi Hermopol
On
Grčka inačica čitanja staroegipatskog naziva Junu za jedan od najstarijih gradova grad u Donjem Egiptu - vidi Heliopol.
Onuris
Grčka inačica imena egipatskog boga Anhura. Poput boga Šua, Anhur je bog koji pridržava nebo. Smatra se da je bio ratnička inačica Raa.
Opet
Izvorno ime božice koja je bila patrona istočne obale Tebe. Kasnije tim se imanom nazivao festival u čast Amona.
Orion
Zviježđe na južnom horizontu noćnog neba koje su Egipćani povezivali s Ozirisom.
Ozirion
Hram uz veliki kultni hram Setija I u Abidosu, čija točna funkcija nije poznata. Od hrama je preostao samo podzemni dio, a mnogi smatraju da su se u njemu obavljali rituali inicijacije u Ozirisove misterije.
Oziris
Bog plodnosti, obnove života i uskrsnuća. Mitski vladar Egipta, otac Horusa i muž Izide. Nakon što ga je Set ubio Oziris postaje vladar svijeta mrtvih Amentija. Pripisivali su mu se epiteti un-nofer ("koji jest dobro"), hentamenti ("prvi među Amenćanima"), te pravedni i prekrasni Oziris. Posvećene su mu brojne himne i molitve, a invocirao se pri pogrebnim ritualima.
Oxsyrynchus
Latinski naziv ribe koja je prema mitu progutala Ozirisov falus kad ga je Set ubio i raskomadao. Zbog toga Egipćani je nisu koristili za hranu.

P

Patake
(gr. Pataikos) Niže božanstvo (zaštitnički demon) koji se često izrađuje kao amulet. Prikazuje patuljka ili čovjeka s velikom glavom. Po svojoj atribuciji i funkciji sličan je Besu.
Per
"Kuća" u staroegipatskom jeziku. U slučaju hrama ponekad se koristilo per-neter - "božja kuća".
Peret em heru
Egipatski naziv za Knjigu mrtvih koji znači "Izlazak na dan". Cilj svake duše oslobođene iz tijela bio je napuštanje mumificiranog tijela i grobnice, kako bi se pridružila bogovima na nebu. Riječ peret ima i dublju simboliku obnove života. Naime, taj se izraz koristio i za godišnje doba u kojem se Nil povlači ostavljajući za sobom obradive površine plodne zemlje kem koja je predstavljala temelj prehrane ukupnog Egipta te time i izvor života.

R

Ra
Bog Sunca iz Heliopola i jedan od vrhovnih bogova. U njegovu je hijerarhiju bogova bilo uvršteno devet bogova iz heliopolske kozmogeneze. Ta je teološka doktrina jedna od najstarijih među onima koje su u Egiptu nastojali heterogenu religiju povezati u jedinstven sustav. Ra se prikazuje kao čovjek s glavom sokola koji na barci plovi preko nebeskog svoda. Posvećene su mu himne i litanije u kojima se navodi da su svi ostali bogovi njegovi likovi ili oblici. Zanimljivo je da Ra u mitovima prikazuje kao starac koji je ponekad u sukobu s ljudima i drugim bogovima. Uz ostala bića pripisuje mu se i stvaranje ljudi.
Rahorakhti
Oblik solarnog božanstva čije ime znači "Horus-Sunce na dvama horizontima". Prikazuje se isto kao i Ra.
Rastau
Osobit prolaz u egipatskim grobnicama koji služi izlasku duše prije njezine elevacije na nebo. Izvorno, taj naziv je označavao područje nekropole, a u pogrebnim tekstovima ponekad označava dijelove Duata (odnosno neba).
Reh
Glagol reh znači "znati" ili "poznavati", a koristi se u prizivanju bogova u formulaciji "Poznajem te i znam tvoje ime".
Ren
"ime" u egipatskoj magiji označava bit supstance koja čini čovjeka. Poznavanje imena drugih bića ili ljudi označava vladavinu nad njima. Osobito su moćna faraonska imena koja se stoga ispisuju na amuletima u znak magijske zaštite.

S

Sah
Zviježđe Oriona. Prikazuje se kao muškarac glave okrenute unazad sa palicom u ruci. Orion (Sah) je u cijelosti vidljiv u zimsko doba godine, a Egipćani ga kao i drugi narodi povezuju s misterijem smrti i uskrsnuća (Oziris).
Sa-Re
"Sin Sunca" - kraljevska titula od 4. dinastije do kraja faraonskog razdoblja.
Sed
"Festival", "slavlje".
Sedam Hatora
Malo poznata božanstva usuda. Pojavljuju se u nekoliko tekstova gdje im se pripisuje izricanje orakula koji određuje sudbinu (osobito uzrok smrti) tek rođene osobe. Mogu se usporediti sa sedam planeta babilonske astrologije.
Sekhmet
Strašna ratnička božica lavlje glave i tijela žene. Na glavi nosi sunčevu ploču. Žena memfiskog boga Ptaha, kojoj je Ra u Mitu o nebeskoj kravi naredio da izvrši pomor ljudi.
Selket
(također Serket) Božica čije ime odgovara nazivu za škorpiona. U pretpovijesti štovala se na jugu Egipta. Najpoznatiji prikaz je iz Tutankhamonove grobnice. Serket prikazuje pozlaćeni kip božice raširenih ruku na čijoj je glavi škorpion.
Sešat
Božica pisanja i zaštitnica pisara u obliku žene s krunom koja se sastoji od vrpce oko zvijezde sa sedam krakova i strijele. Najstariji dokumenti koji je spominju su iz 2. dinastije (2890-2686. pr. Kr.). Prikazuje se kako piše imena kraljeva na palminu lišću, odnosno u Srednjem kraljevstvu (2055-1650. pr Kr.) kako popisuje zarobljenike nakon ratnog sukoba.
Serapis
Egipatski bog nastao pod utjecajem helenizma. Prikazivao se kao bradati muškarac s posudom kantarosom na glavi koji sjedi na prijestolju, a pored kojeg sjedi Kerber. Bio je kombinacija Ozirisa i hada (Plutona). Smatra se da mu ime dolazi od Oziris - Apis. Uveo ga je Ptolemej I, a smatralo se da vlada nad drugim svijetom. Serapisov kult proširio se čitavim Rimskim carstvom.
Set
Grčka inačica čitanja egipatskog boga Suteha. Bog ljudskog tijela, a glave nepoznate životinje koja sliči na mravojeda. Budući je ubio svog brata Ozirisa, Set simbolizira destruktivnu snagu pustinje. U nekim mitskom motivima daje mu se pozitivna uloga. Prikazuje se kako ploveći na Raovoj barci harpunom ubija veliku zmiju Apepa.
Sfinga
Vidi: Harmakis.
Sia
Pojam koji označava božansko znanje ili mudrost. Hu - božanska riječ i sia - božansko znanje sudjelovali su u stvaranju svijeta.
Sinkretizam
Miješanje više božanstava u jedno kojem se pridaju atributi svih koji u njemu sudjeluju. U Egiptu je vrlo česta pojava u vrijeme i pod utjecajem helenizma.
Sirius
(eg. Sopdet, gr. Sotis) Zvijezda na južnom nebu iza zviježđa Oriona. Personificira je božica Sopdet u liku žene. U helenističkoj interpretaciji Sirius je Izidina zvijezda ili "pseća zvijezda". U grčko i rimsko doba zamišljalo se kako Izida sjedi na psu koji vjerno slijedi svog gospodara Ozirisa-Oriona. Kretanje Siriusa bilo je od iznimne važnosti za računanje astronomske godine. Kako bi kalendarsku godinu od 365 dana uskladili s astronomskom Egipćani su uveli Sotisov ciklus od 1460 godina, nakon kojeg se ponavlja helijakalni izlazak Siriusa. Također, zahvaljujući putanji Siriusa oni su točno u dan mogli predvidjeti poplavu Nila koja je označavala početak kalendarske godine.
Sistrum
Glazbeni instrument (zvečka) koji se koristio pri raznim svečanostima, a osobito pri početku sjetve. Ponekad je sistrum bio tako izrađen da se iz njega moglo bacati sjeme žita. Nosile su ga svećenice koje su pjesmom i zvucima sistruma zazivale plodnost.
Skarabej
Kukac balegar u čijem su ponašanju Egipćani vidjeli simboliku uzdizanja Sunca na jutarnjem nebu. U egipatskom jeziku nazivao se kheper, a ta je riječ imala mnogobrojna značenja povezana sa simbolikom svanuća: postati, nastati, stvoriti, biti, oblikovati; ili, lik, oblik, slika, forma. Skarabeji su se u funkciji amuleta nosili oko vrata, a poleđina im je najčešće ispisana riječima koje su trebale osigurati magijsku zaštitu. Često se na njih urezuju imena faraona.
Sobek
Krokodilski bog plodnosti čije je glavno kultno središte bio Kom Ombo na jugu Egipta.
Sokar
Sokolski bog (glava sokola na ljudskoj mumiji) koji vlada nad nekim dijelovima kraljevstva mrtvih. Izvorno je bio bog memfiske nekropole, a kasnije se uvodi i u drugim krajevima. Povezivao se s Ozirisom i Ptahom u trojno božanstvo Ptah-Oziris-Sokar. Riječ je o možda najstarijem poznatom i izvornom egipatskom sinkretizmu. Često se pojavljuje u Knjigama mrtvih.
Sopdet
Božica zvijezde Sirius.
Srce
U pogrebnim tekstovima srce se shvaća kao središte čovjekove svijesti koja opstaje nakon smrti. Vidi: Ib.

Š

Šai
Božica kobra. Zaštitnica rađanja. Šai i Renenet prikazuju se zajedno i imaju jednake atribucije.
Šen
Hijeroglifski znak koji prikazuje konopac složen u krug ispod kojeg je izravnat i zategnut. Javlja se i kao amulet. Smatra se da predstavlja vječnu prirodu svemira. Često se javlja kao dekorativni element kojeg Horusov sokol ili lešinarska božica Nekhtbet drže u svojim kandžama. Sličan je kartuši - zaštitnom simbolu koji uokviruje faraonska imena.
Šu
Muški član prvog para bogova (Šu i Tefnut) koje je prema heliopolskoj kozmogenezi stvorio Atum. Prikazuje se kao muškarac koji na glavi nosi pero. U prizoru stvaranja svijeta Šu (koji ovdje simbolizira zrak) razdvaja Geba i Nut (zemlju i nebo).

T

Ta-tenen
("podignuta zemlja") Prvobitno božanstvo koje se spominje na Šabakinom kamenu u tekstu koji se naziva Memfiska teologija. Slavio se u Memfisu. Prikazuje se kao čovjek s bradom koji nosi krunu od ovnovskih rogova, solarne ploče i dva pera.
Tefnut
Božica koja predstavlja blato ili izlučevinu. U doslovnom prijevodu znači "ispljuvak", a ta je slika povezana sa stvaranjem Atuma koji je ispljunuo prvi božanski par Šua i Tefnut.
Temenos
Grčka riječ koja se koristi za pojam svetog tla koje okružuje kultni hram.
Teoforna imena
Egipatska (i duga) imena koja sadrže i ime nekog božanstva. Primjerice: Ptah-ankh, Amenhotep, Min-nakht ili Mutneđmet.
Tekstovi piramida
Najstariji dugi tekstovi religiozno mitološkog karaktera u Egiptu. Uklesani su na zidove unutrašnjosti četiriju malih piramida iz 5. i 6. dinastije. Kronološki prvi kod koga se nalaze je faraon Unis (2375-2345. pr. Kr.), posljednji vladar 5. dinastije. Opisuju faraonovu apoteozu i uzlazak njegove duše na nebo.
Tekstovi sarkofaga
Opus posmrtne literature koji je u vrijeme Srednjeg kraljevstva (2040-1985. pr. Kr.) nadomjestio Tekstove piramida.
Tep-Zepi
"Prvi put" u smislu, "prvo vrijeme" ili "početak vremena". Točka u kojoj je prema egipatskoj mitskoj koncepciji svijeta započelo teći vrijeme.
Tjet
Amulet koji predstavlja Izidin čvor.
Toeris
Božica u obliku niskog konja (eg. Ta-veret) i zaštitnica poroda i novorođene djece.
Tot
(eg. Đehuti ili Tehuti) Bog ljudskog tijela i glave ibisa ili kao sama ptica ibis, koji se povezivao s izumom pisma i svakog znanja, odnosno mudrosti.
Trojstvo
Trojstva ili trijade božanstava simboliziraju obitelji Otac-majka-sin, gotovo u istom značenju koje nalazimo u drugim (pa i kršćankoj) teologijama. Bog koji stvara svijet uvijek je muškog roda. Iz njega emanira sljedeća generacija bogova u kojoj je jedno muško i jedno žensko božanstvo. Osim pri stvaranju svijeta trojstva nastaju i u daljnjim emanacijama. Primjerice, Oziris-Izida-Horus čine trojstvo iako ne sudjeluju u stvaranju svijeta.

U

Uab
(eg. "čist", "onaj koji je čist") Svećenička titula za niže svećenstvo. Grci ih nazivaju "prorocima".
Uađit
Božica u liku kobre - gospodarica Donjeg Egipta.
Uđat
Sunčevo oko (Horusovo oko) jedan je od najsnažnijih mitskih simbola u Egiptu. Riječ je o oku sokola iz kojeg izlaze dvije suze. Jedna se spušta okomito, a druga u obliku polu-elipse. Suze koje izlaze iz Raova oka su ljudske duše (ljudi). Budući se je oko-uđat imalo simboliku stvaranja smatralo se da ima i moć iscijeljivanja, pa je zbog toga bilo jedan od najpopularnijih amuleta u Egiptu. U narodu se vjerovalo da uđat može izliječiti dijelove tijela na koje se stavlja. U nekim od pogrebnih tekstova javlja se kao zasebno božanstvo.
Ureus
Kraljevsko obilježje koje se postavljalo na krune i naglavke vladara. Bio je oblikovan od podignute glave i prednjeg dijela tijela kobre uađit - zaštitinice Donjeg Egipta. Druga varijanta uključivala je obje "gospodarice" nebti - glave kobre i lešinarske božice Nekhbet.

V

Vaganje srca
Egipatska inačica posljednjeg suda. Vidi: srce.
Voda
Slično nekim drugim religiozno-mitološkim sustavima voda je i u Egiptu praelement iz kojeg je nastao svijet i život.

Z

Zapad
(eg. Amenti) Strana svijeta koja se povezuje sa smrću i onostranim. Na zapadnoj obali Nila smještene su sve nekropole u Egiptu.
Zeleno
Boja plodnosti i mora. Zeleno je Ozirisovo lice jer je on gospodar svake obnove života. More se u Egipćana smatralo zelenim. One se naziva izrazom uađ-ur što znači "veliko zeleno".

Ž

Žaba
Božanstvo Kauket i također četiri od osam prvobitnih elemenata u stvaranju svijeta prema hermopolskoj kozmogenezi.
Žrtve
U Egiptu su se u grobnice dušama mrtvih i u hramove božanstvima prinosile žrtve. One su se sastojale iz hrane (kruh, kolači, pečene patke i druge ptice), piće (pivo, voda, vino), mirisa, tamjana, cvijeća, platna i ukrasnih posuda.

Žrtvena krava (Srednje kraljevstvo 2055 - 1650. pr. Kr.)

Žrtvene formule
Sastojale su se iz nabrajanja žrtava, a svaka započinje s invokacijskom formulom hetep-di-nisut ("žrtva koju daje kralj"). U grobnicama one su posvećene kau umle osobe, a u kultnim hramovima kauovima božanstava.